บริษัท ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 2549 โดยประกอบธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปยางด้วยแม่พิมพ์ ภายใต้การดำเนินงานของผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยียาง จึงสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงที่และการเพิ่มเติมในด้านเทคนิคเปรียบเสมือนเราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของกันและกัน

Tabs
THAI ELASTOPART

เริ่มก่อตั้งบริษัท

บริษัท ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด เริ่มก่อตั้งวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 โดยเริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปยางตามแบบแม่พิมพ์ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้กระบวนการผลิต และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล เช่น REACH ,RoHS ,FDA ,SoC เป็นต้น เราสามารถผลิตขึ้นรูปยางได้หลากหลายประเภทเช่น ขึ้นรูปยาง ชิ้นส่วนยานยนต์, ขึ้นรูปยาง ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า,ขึ้นรูปยาง ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร และ ขึ้นรูปยาง ชิ้นส่วนทั่วไป สำหรับงานก่อสร้างจราจรต่างๆ

ISO9001:2008

บริษัท ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2008 เมื่อเดือน พ.ค. 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบริการงานคุณภาพขั้นพื้นฐาน ที่ใช้เพื่อการบริหารหรือจัดการคุณภาพและประกันคุณภาพโดยเน้นการสร้างคุณภาพภายในองค์กร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในระบบการจัดการและการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ในปี 2553 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของสถานประกอบการที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการที่คำนึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ISO14001:2004

บริษัท ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO14001:2004 เมื่อเดือน ม.ค. 2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของ ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะนำระบบและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถตามแนวทางที่วางไว้ และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงงาน (CSR) จังหวัด นนทบุรี ในปี2554

อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ไทยอีลาสโตพาร์ท จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าหรือกระบวนการผลิตสินค้าที่สร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ

THAI ELASTOPART

พัฒนาระบบการบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 ภายในปี 2561

Our Vision

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ยางขึ้นรูปที่มีคุณค่าและคุณภาพ ที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ที่ได้การรับรองและได้มาตรฐาน อย่างยั่งยืน

Our Mission

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่เชื่อถือได้เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

T

สร้างความเชื่อมั่น

สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าโดยการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณค่า ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม จัดส่งสินค้าตรงตามกำหนดและการบริการที่จริงใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

E

การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถสร้าง องค์กรนวัตกรรม ภายใต้การดูแลขวัญกำลังใจของพนักงาน

P

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่ทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ(ผู้ขาย) จนถึง ปลายน้ำ(ลูกค้า) โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรร่วมกัน

วัฒนธรรมพื้นฐาน 3 ประการ

ขยัน
ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ

เรียนรู้
พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ

ซื่อสัตย์
และมีคุณธรรม