การบริหารจัดการด้านคุณภาพ

ใบรับรอง ISO นี้ แสดงให้รู้ว่า บริษัท ไทย อีลาสโตพาร์ท จำกัด มีระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานสากล ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร อย่างแท้จริง >>Download ISO

การรับรองมาตรฐาน

เรามีระบบการจัดการที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลทั้ง ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และสิ่งแวดล้อม ISO 14001นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วม โครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว

รางวัลที่ได้รับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จจากหลายองค์กรชั้นนำ ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ไทย อีลาสโตพาร์ท ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัท ไทย อีลาสโตพาร์ท จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ในการดำนินธุรกิจ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

ISO 9001
ระบบการจัดการ ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศ ทางด้านคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานภายในองค์กร

ISO 14001
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการ พัฒนาธุรกิจ และการป้องกันมลพิษรักษา สิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงแก้ไข และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้การ ดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ

ความปลอดภัยในการทำงาน
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานต้องตระหนักถึงตลอดเวลา ที่ปฏิบัติงาน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุ จะนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม 5 ส
แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ในที่ทำงานให้ดีขึ้น โดยการปฏิบัติตามหลัก 5ส